ධර්ම දේශනා

To Download or Listen to Talks click the ARCHIVE ICON below ධර්ම දේශනා අසන්නට හෝ බාගත කරගන්නට ධම්ම ගබඩාවට එන්නට පහත ලකුණ ඔබන්න CLICK BELOW

ArchivePlease contact <daluwatta@nissarana.org> for complaints

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | එක් ප්‍රතිචාරයක්